klimatyzatory

Równocześnie wzrasta w społeczeństwie świadomość konieczności znalezienia sposobów, które umożliwią spełnienie ich potrzeb lecz w sposób ekologiczny. W przeszłości często oceny środowiskowe koncentrowały się na poszczególnych etapach produkcji, na właściwościach stosowanych substancji i na poszczególnych rodzajach emisji substancji szkodliwych dla otoczenia, a także odpadach produkcyjnych. Na podstawie tego rodzaju analiz uzyskiwano istotne postępy w zakresie ochrony środowiska. Nie od dziś wiadomo jednak, że takie fragmentaryczne działania klimatyzacji nie prowadzą do optymalnych rozwiązań i relacji między ponoszonymi kosztami a korzyściami. Zdarzało się nawet, że kompleksowe obciążenia ekologiczne systemów produkcyjnych pogarszały sytuację.
W niedalekiej perspektywie czasowej może się okazać, iż konieczna będzie rezygnacja ze stosowania materiałów wyprodukowanych przy dużym nakładzie energii. Natomiast perspektywiczne oceny systemowe mogą wykazywać, że użycie takich materiałów prowadzi do produkcji wyrobów szczególnie efektywnych energetycznie. Zatem można stwierdzić, że globalnie energię można zaoszczędzić przez to, że w cyklu przetwórczym włoży się jej nieco więcej.
W rzeczywistości kompleksowość zagadnienia jest znacznie większa. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa ważne jest, aby wyroby miały szansę osiągnięcia sukcesu rynkowego. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy wyroby będą charakteryzowały się atrakcyjnym, dla każdego uczestnika obiegu produkcyjnego, wskaźnikiem kosztów w stosunku do wydajności, a także będą akceptowane przez społeczeństwo. Z punktu widzenia kompleksowej polityki społecznej dla trwałego rozwoju konieczna jest równowaga między aspektami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi.
W niniejszym artykule dokonano krótkiej oceny aktualnej ewolucji politycznej i wynikające stąd przyszłe warunki dla działań przedsiębiorstw.

Światowy szczyt w Rio de Janeiro w 1992 roku stworzył, zdaniem przeważającej większości uczestników, ramy przyszłego rozwoju przemysłowego. Konieczność integracji i wyrównania poziomów technicznych klimatyzacji jest jedną z podstawowych zasad, które z jednej strony powinny dać szansę obecnemu i przyszłym pokoleniom, a z drugiej - znaleźć zastosowanie w międzynarodowym przestrzeganiu aspektów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Cel trwałego rozwoju, mimo że niektórzy to krytykują jako slogan, obowiązuje jako punkt odniesienia dla polityków. Ten stan można scharakteryzować przy pomocy poniższych przykładów:
•   6. Program działań proekologicznych Unii Europejskiej postuluje rozwój produkcji trwałych wyrobów i wzorców spożycia. Akcentuje on konieczność zintegrowania aspektów środowiskowych we wszystkich istotnych dziedzinach polityki, a zwłaszcza w funkcjonowaniu mechanizmów rynkowych.
•   Zielona Księga UE na temat zintegrowanej polityki wytwarzania podkreśla między innymi konieczność optymalizacji produktów na całej ich “drodze życia”. Komunikacja i współpraca między wszystkimi uczestnikami - włączając użytkowników końcowych - są proponowane jako element kluczowy w długotrwałym, ciągłym rozwoju.
•   Tak zwany Dokument EEE dyrekcji generalnej “przedsiębiorstw”, dotyczący projektowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, podkreśla natomiast znaczenie myślenia o trwałości i konieczność przestrzegania zaleceń integracji już w fazie projektu. Ponadto Dokument zarysowuje propozycje, w jaki sposób można wykorzystać warunki polityczne, normy międzynarodowe, dobrowolne porozumienia i udziały grup interesów w celu dojścia do nowej koncepcji dopuszczania w procesie trwałego rozwoju.
Wielorakość i różnorodność działań badawczych konstrukcji, nastawionych na nowe koncepcje rozwoju urządzeń chłodniczych dla supermarketów, została wywołana potrzebami ekonomicznymi i ekologicznymi. Z jednej strony, energetyczne koszty eksploatacji urządzeń chłodniczych na ogół mają ten sam rząd wielkości, co korzyści ekonomiczne klimatyzacji. Z drugiej strony pojawiają się wymagania społeczeństw w zakresie proekologicznych systemów produkcji. Projekt optymalnego systemu chłodniczego jest w związku z tym, z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia, czynnikiem decydującym. Różnorodne towary sprzedawane w supermarketach wymagają różnych temperatur przechowywania. Poniższe zestawienie [klimatyzacji ukazuje rozpiętość temperatur chłodzenia, wymaganych w typowych supermarketach:
towary mrożone     -29 do -18oC
lody     -26 do -22oC
ryby i owoce morza     -5 do -1oC
mięso i drób     -1 do +3oC
produkty świeże     -3 do +8oC
owoce i warzywa     7 do 10oC

Typowe urządzenie chłodnicze i klimatyzacji dla supermarketu obsługuje strefy niskiej i średniej temperatury, przy temperaturach odparowania -35oC lub -10oC.

W systemach klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem parowacze znajdują się bezpośrednio w poszczególnych meblach chłodniczych. Skraplacze klimatyzacjimogą być umieszczane w budynku, w maszynowniach chłodzonych powietrzem zewnętrznym lub też na zewnątrz budynku. Ciepło skraplania może być wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody użytkowej dla celów sanitarnych.
Systemy bezpośredniego odparowania stanowią dominującą w świecie technologię urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w supermarketach. Stosowane w tych urządzeniach czynniki chłodnicze to związki HCFC (R 22) lub HFC takie jak R 507 i R 404A oraz rzadziej R 134a dla średnich temperatur chłodzenia. W krajach rozwijających się jest stosowany jeszcze czynnik z grupy węglowodorowej CFC R 502, lecz w niezbyt dużym zakresie. W systemach bezpośredniego odparowania część prowadząca czynnik chłodniczy zawsze znajduje się na sali sprzedaży dostępnej dla kupujących. Z tego powodu niezbędna jest z reguły najwyższa klasa bezpieczeństwa klimatyzacji przy stosowaniu czynników chłodniczych (np. L1 wg EN-378).

Tags: ,

Comments are closed.