nawiewniki

Konieczność modyfikowania warunków nawiewu, w zależności od bieżących potrzeb, spowodowała, że nawiewniki o zmiennej charakterystyce strumienia, są powszechnie stosowane w obiektach o dużej kubaturze. Uzasadnieniem zastosowania nawiewników o zmiennej charakterystyce mogą być też względy inne niż zwiększenie efektywności ogrzewania pomieszczenia. W niektórych przypadkach sposób użytkowania pomieszczenia, wymusza konieczność okresowego korygowania zasięgów strumieni nawiewnych. Przyjęcie rozwiązań z nawiewnikami wentylacyjnymi wyposażonymi w taką możliwość zapewnia kontrolę rozdziału powietrza w pomieszczeniu.

Nawiewniki wentylacyjne takie wyposażone są w ruchome elementy służące do zmiany kierunku wypływu. W zależności od przeznaczenia, elementy te charakteryzują się odmienną budową i różnym sposobem zmiany kształtu strumienia. Wśród istniejących konstrukcji można wyróżnić pewne typowe rozwiązania i elementy wpływające na kierunek wypływu strumienia. Dwa podstawowe sposoby wpływania na kształt  wentylacja do restauracji strumienia to: stosowanie elementów kierujących w formie ruchomych łopatek i dodatkowych przesłon lub kształtowanie dodatkowych strumieni powietrza, które powodują zmianę kierunku wypływu. W ofertach producentów występują różnorodne konstrukcje nawiewników o zmiennej charakterystyce. Jednak najczęściej spotykane elementy, z przeznaczeniem do dużych pomieszczeń, to nawiewniki wirowe.

W zależności od producenta, parametry oferowanych elementów nawiewnych o zmiennej charakterystyce strumienia mogą się od siebie znacząco różnić. Dotyczy to zarówno zasięgów strumienia jak i zakresu wydajności, w jakich dany element pracuje poprawnie. Dlatego też należy pamiętać, że każda z konstrukcji ma swoje cechy charakterystyczne, które w przypadku różnych zastosowań mogą być zaletą lub wadą. Nie można porównywać ze sobą pojedynczych parametrów. Należy dokonać kompleksowej analizy wszystkich cech elementu i dobrać nawiewnik wentylacyjne  najwłaściwszy w danym przypadku. Przegląd oferty producentów urządzeń wskazuje na duży wybór dostępnych elementów, w zakresie takich parametrów jak wydajność czy zasięg strumienia. Strumień dostarczanego powietrza przez poszczególne typy i wielkości nawiewników zawiera się w szerokich granicach od 60 do 20 000 m3/h, a zasięgi strumienia pionowego wynoszą od 2,5 do 20 m.

Z punktu widzenia stabilności przepływów w układzie wentylacyjnym, najlepiej byłoby, gdyby przełączanie funkcji nawiewnika nie pociągało za sobą zmiany strat ciśnienia. Znaczący spadek lub wzrost oporów będzie powodował odstępstwa od zakładanych przepływów powietrza wentylacyjnego w poszczególnych odgałęzieniach sieci przewodów. Jednak w praktyce każda korekta ustawień elementów kierujących w nawiewniku musi prowadzić do zmiany spadku ciśnienia na tym elemencie. W zależności od typu nawiewnika, wahania te są różne i mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent. Należy mieć to na uwadze podczas projektowania instalacji wentylacyjnej.

Tags: ,

Comments are closed.